• English
  • Lithuanian

you are here: Pradžia Magistro Organizacinės inovacijos ir vadyba studijos

Dienos aforizmas

Mokslas turi būti tauriausias tėvynės įsikūnijimas, nes iš visų tautų pirmaus visuomet ta, kuri aplenks kitas mokslu ir protine veikla.
L.Pasteras

Vardadieniai


Šiandien:
Girvinas, Vilhelmina, Vilė, Vytė
Rytoj:
Andhus, Fausta, Tautgirdė, Vainora

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Magistro studijos - Organizacinės inovacijos ir vadyba PDF Spausdinti El. paštas

Organizacinės inovacijos yra tiesioginis vadybinis atsakas į socialinius, ekonominius, kultūrinius ir technologinius pokyčius globalizuotame pasaulyje. Organizacinės inovacijos apima įvairialypius ryšius ir kompleksinius santykius, kurie išreiškia šiandienius veiklos efektyvumo ir konkurencingumo kriterijus. Svarbu ir tai, kad informacijos, žinių ir kūrybos visuomenėje pačių organizacijų struktūriniai, veiklos ir vadybos modeliai įgyja unikalumo ir inovatyvumo bruožus, kurie veikia vertės kūrimo grandinės ypatumus, sukuria sąlygas produktų ir paslaugų pridėtinei vertei didinti. Organizacinės inovacijos yra ir verslumo išraiška.

Organizacinių inovacijų ir vadybos antrosios pakopos (magistro) studijų programos pagrindinis tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos organizacijų vadybos specialistus, suprantančius sumanios, kūrybingos, darnios visuomenės vertybes ir dėsnius, prisidedančius prie inovacinės ekonomikos kūrimo ir plėtros, turinčius platų, daugiadalykinį, integralų kritinį mokslinį ir praktinį mąstymą, leidžiantį kurti naujas pridėtinę vertę teikiančias organizacijų valdymo idėjas, jas įgyvendinti ir vadovauti įvairialypėms komandoms, verslo projektams, įmonėms bei organizacijoms, veikiančioms neapibrėžtomis, sunkiai prognozuojamomis globalios ekonomikos sąlygomis.

Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro programos paskirtis – tobulinti Lietuvoje organizacinių inovacijų kompetencijas ir plėtoti organizacinę kultūrą kaip sudėtinę inovacinės žinių ekonomikos dalį, prisidėti prie kūrybinės ekonomikos ir verslios ekonomikos plėtros.

Studijų programos išskirtinumas yra jos inovatyvus požiūris į organizacijų valdymą, organizacinių procesų diegimą, daug dėmesio skiriama naujųjų vadybos, valdymo teorijų pažinimui. Programa siekia parengti ne klasikinės vadybos specialistus, o naują požiūrį turinčius organizacijų vadovus, gebančius kurti naujus ir taikyti jau esamus šiuolaikinės vadybos principus, diegiančius inovacijas, kuriančius pridėtinę vertę  ne tik organizacijai, bet ir visai visuomenei.

Šia magistrantūros programa siekiama parengti tokį įmonės vadovą, kuris drąsiai imtųsi lyderio ir organizacijos tobulintojo vaidmens. Toks vadovas pažindamas savo stiprybes ir tobulintinas sritis, gebės įvertinti kultūriškai sąlygotą vadovavimo praktiką, o tikslų įgyvendinimui sugebės integruoti profesines žinias, gebėjimus bei vertybes. Be to, toks vadovas skatins tarpusavio santykių ir asmens sąveikos su aplinka problemų sprendimą, inicijuos socialinius pokyčius bei naujoves, būtinas asmens, organizacijos ir visuomenės gerovės užtikrinimui. Dalis studijuojamų dalykų bus skirti bendram savęs ir savo pavaldinių pažinimui, tačiau lygiai taip pat dalis dalykų bus skirti specifinių vadovo funkcijų įvaldymui.

Studijų programos pavadinimas

Organizacinės inovacijos ir vadyba

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Vadyba

Valstybinis kodas

621N22003

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Antroji

Studijų forma ir trukmė (metais)

Nuolatinė – 1,5 metų, ištęstinė – 2 metai

Studijų programos apimtis ECTS (kreditais)

90 kreditų

Minimalus stojančiojo išsilavinimas

Bakalauras

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) kvalifikacija

Organizacijų vadybos magistras

Studijų programos vykdymo kalba

Lietuvių

Programos tikslai:
1. Suteikti teorines žinias apie šiuolaikines organizacijų paradigmas, jų modelius, veiklos ir vadybos mechanizmus, efektyvumo vertinimo kriterijus bei inovacijų vaidmenį organizacijų plėtrai.
2. Išmokyti profesionaliai taikyti organizacines inovacijas plėtojant tvarią, socialiai atsakingą, kūrybingą veiklą globalių pokyčių aplinkoje.
3. Suteikti gebėjimus priimti veiksmingus sprendimus atitinkančius Lietuvos ir Europos strateginius prioritetus, išugdyti inovatyvius organizacijų vadybos profesionalus, orientuotus į socialiai atsakingą, efektyvią, kūrybingą ir lanksčią inovacinę veiklą organizacijose.
4. Suformuoti efektyvius komunikacijos, administravimo ir koordinavimo gebėjimus, sisteminius įgūdžius perteikti skirtingoms auditorijoms strateginius sprendimus, išaiškinti kylančias problemas ir veiksmingai panaudoti informacinius metodus, taip pat naudoti mokslinių tyrimų metodologijas, leidžiančias savarankiškai tobulėti ir tobulinti aplinką, tęsti studijas arba mokytis savarankiškai.

Organizacijų vadybos specialistai:
1. Supras ir taikys šiuolaikines organizacijų vadybos kompetencijas, leidžiančias veikti kintančioje, globalioje ir konkurencingoje verslo aplinkoje, formuoti metodologinius, konceptualius ir praktinius gebėjimus, leidžiančius savarankiškai priimti inovatyvius sprendimus įgyvendinant verslo idėjas, projektus ir organizacinius ir vadybinius pokyčius, šiuolaikiškai valdyti organizacijos išteklius.
2. Supras organizacinių inovacijų socialinę ekonominę reikšmę, identifikuos esamas problemas, tendencijas ir galimos plėtros gaires, taikys įgytas žinias problemoms spręsti ir prisidės prie efektyvios organizacijų vadybos bei kultūros formavimo.
3. Plėtos daugiadalykinius, integruotus šiuolaikinės organizacijų vadybos gebėjimus, leidžiančius efektyviai dirbti įvairialypėse komandose, adaptuotis prie skirtingų veiklos idėjų, sričių ir kontekstų keliamų reikalavimų.

Programos sandara
Studijų metu magistrantūros studentų žinios ir kompetencijos plečiamos tiriamaisiais įgūdžiais, kurie visi bendrai suteikia praktines žinias ir parengia būsimus magistrus darbui profesinėje aplinkoje bei tolimesniems moksliniams tyrimams plėtoti. Ypatingas dėmesys skiriamas magistro darbų rengimui.
Magistro darbams yra keliami reikalavimai, kurie atskleistų įgytų kompetencijų visumą. Svarbu pabrėžti, kad magistro darbu siekiama išskirtinio originalumo ir mokslinio pagrindimo skirtinguose kontekstuose, taip pat holistinės kompetencijų integracijos bei kuo didesnio taikomojo (inovacinio) potencialo. Magistro darbo rengimas nuolatinių studijų programoje pradedamas nuo pirmojo semestro, o ištęstinių studijų programoje nuo antrojo semestro ir jungia visų dėstytų dalykų žinias, metodologijas ir teikiamus gebėjimus. Vienas iš magistro darbų vertinimo kriterijų – santykis su praktika, naujausiomis mokslinėmis įžvalgomis ir ryšys su socialiniais bei verslo partneriais.

Studijų programos privalumai:
- Studijos skirtos norintiems gilinti organizacijų vadybos žinias ir įgūdžius, siekiantiems profesionalaus vadybininko karjeros;
- Studijų programa suteikia gebėjimų, reikalingų dirbant socialiai atsakingose, kūrybingose, efektyviose, lanksčiose ir inovacinę veiklą - įgyvendinančiose organizacijose;
- Dalis studijų dalykų skirti komandos sutelkimo ir vadovavimo įgūdžiams tobulinti;
- Didelis dėmesys inovacijų vadybos studijoms;
- Naujausios vadybos tendencijos ir metodai: darbo vietos inovacijos, atsakingoji vadyba, korporatyvinė antreprenerystė.

Nuolatinių studijų planas
1 semestras
Organizacijų teorija
Lyderystė ir žmogiškųjų išteklių vadyba
Projektų vadyba
Žinių ir inovacijų vadyba
Magistro baigiamasis darbas (I)

2 semestras
Korporatyvinė antreprenerystė
Vadybos mokslinio tyrimo metodai
Organizacinė psichologija
Pasirinkimas: Efektyvios komunikacijos vadyba / E-verslas
Pasirinkimas: Vadybos informacinės sistemos / Konfliktų vadyba
Magistro baigiamasis darbas (II)

3 semestras
Intelektinė nuosavybė
Pasirinkimas: Atsakingoji vadyba / Darbo vietos inovacijos
Magistro baigiamasis darbas (III)

Ištęstinių studijų planas
1 semestras
Organizacijų teorija
Lyderystė ir žmogiškųjų išteklių vadyba
Projektų vadyba
Žinių ir inovacijų vadyba

2 semestras
Vadybos mokslinio tyrimo metodai
Organizacinė psichologija
Pasirinkimas: Efektyvios komunikacijos vadyba / E-verslas
Magistro baigiamasis darbas (II)

3 semestras
Korporatyvinė antreprenerystė
Intelektinė nuosavybė
Pasirinkimas: Vadybos informacinės sistemos / Konfliktų vadyba
Magistro baigiamasis darbas (II)

4 semestras
Pasirinkimas: Atsakingoji vadyba / Darbo vietos inovacijos
Magistro baigiamasis darbas (III)

Karjeros galimybės
Šios studijų programos absolventai įgis žinių ir kompetencijų, reikalingų dirbant brandžioje verslo įmonėje ar kitoje organizacijoje ir atliekant tokioms įmonėms/organizacijoms būtinas funkcijas, pvz. įgyvendinant plėtrą, taikant modernius, inovatyvius vadybos metodus personalo valdymo, projektų vadybos, žinių ir informacijos vadybos, komunikacijos srityse.

Baigę Organizacinių inovacijų ir vadybos programą absolventai galės dirbti vadybininkais arba aukštos kvalifikacijos ekspertais, aukščiausio lygio ir vidutinės grandies vadovais verslo ar viešojo sektoriaus organizacijose, kurti nuosavą verslą, stoti į trečiosios studijų pakopos studijas.

Dėstytojai
Dėstytojų sąrašas susideda iš vadybos ir administravimo krypties mokslininkų; iš organizacinių inovacijų ir vadybos sritis tiriančių ir plėtojančių mokslininkų, tyrėjų, specialistų ir praktikų (verslininkų-antreprenerių, inovacijų vadybos praktikų, ilgametę tarptautinio verslo plėtros patirtį turinčių specialistų) bei bendrąsias šiuolaikines kompetencijas lavinančių dalykų dėstytojų.

Studijų kaina
Ištęstinės studijos – 3050 Lt už semestrą (studijos trunka 2 metus)
Nuolatinės studijos – 4100 Lt už semestrą (studijos trunka 1,5 metų)

Programos rengimo grupė
Prof. dr. Arūnas Augustinaitis
Doc. dr. Austė Kiškienė
Dr. Irena Žukauskaitė
Lekt. Darius Verbyla
Lekt. Rimvydas Vitėnas